CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Phạm vi áp dụng chính sách bảo vệ quyền riêng tư

 

Nội dung của chính sách bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm cách trang trahoa.net xử lý dữ liệu nhận dạng cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của trahoa.net. chính sách bảo vệ quyền riêng tư không áp dụng cho các trang trahoa.net liên kết có liên quan khác ngoài trang trahoa.net, cũng như không áp dụng cho nhân sự không được ủy thác hoặc tham gia quản lý trang trahoa.net.

  1. Phương pháp thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân

khi bạn truy cập trang trahoa.net hoặc sử dụng các dịch vụ chức năng được cung cấp bởi trang trahoa.net, chúng tôi sẽ xem xét bản chất của chức năng dịch vụ, yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi mục đích cụ thể; đồng ý, trang trahoa.net sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác.

trang trahoa.net sẽ giữ lại tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ và thời gian sử dụng của bạn khi bạn sử dụng các chức năng tương tác như hộp thư dịch vụ và bảng câu hỏi.

trong quá trình duyệt bình thường, máy chủ sẽ tự ghi lại các hành động liên quan, bao gồm địa chỉ ip của thiết bị được kết nối, thời gian sử dụng, trình duyệt được sử dụng, bản ghi dữ liệu duyệt và nhấp chuột, v.v., làm cơ sở tham khảo để chúng tôi cải thiện dịch vụ trang trahoa.net của mình hồ sơ này được sử dụng nội bộ và sẽ không bao giờ được xuất bản.

để cung cấp dịch vụ chính xác, chúng tôi sẽ tiến hành thống kê và phân tích nội dung của bảng câu hỏi đã thu thập được, đồng thời trình bày dữ liệu thống kê hoặc văn bản giải thích kết quả phân tích. ngoài nghiên cứu nội bộ, chúng tôi sẽ công bố dữ liệu thống kê và văn bản giải thích khi cần thiết , nhưng không liên quan đến thông tin cá nhân cụ thể.

  1. Bảo vệ dữ liệu

Chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

  1. Các liên kết bên ngoài trên trang trahoa.net

Các trang của trang trahoa.net cung cấp liên kết internet đến các trang khác, và bạn cũng có thể nhấp để vào các trang khác thông qua các liên kết được cung cấp trên trang trahoa.net. tuy nhiên, chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang trahoa.net không áp dụng cho trang được liên kết, và bạn phải tham khảo chính sách bảo vệ quyền riêng tư trong trang web được liên kết.

 

  1. Chính sách chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba

Trang trahoa.net sẽ không bao giờ cung cấp, trao đổi, cho thuê hoặc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho các cá nhân, nhóm, công ty tư nhân hoặc cơ quan nhà nước khác, nhưng những người có cơ sở pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng không bị giới hạn ở điều này.

 

6.Điều khoản trong đoạn trên bao gồm nhưng không giới hạn:

 

  1. Sử dụng cookie

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, trang trahoa.net sẽ đặt và truy cập cookie của chúng tôi trên máy tính của bạn. nếu bạn không muốn chấp nhận việc ghi cookie, bạn có thể đặt mức độ riêng tư trong chức năng trình duyệt bạn sử dụng thành cao, bạn có thể từ chối việc ghi cookie, nhưng nó có thể khiến một số chức năng của trang trahoa.net không hoạt động bình thường.

 

  1. Sửa đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang trahoa.net sẽ được sửa đổi bất kỳ lúc nào để đáp ứng nhu cầu, và các điều khoản sửa đổi sẽ được công bố trên trang trahoa.net.